+90 0212 318 34 34
Ortaköy Aparts

ORTAKÖY APARTS

KONAKLAYAN / ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde kurulmuş Ortaköy Aparts Otelcilik A.Ş. (bundan böyle birlikte “Ortaköy Aparts” olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

a. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz (uyruğunuz ve resminiz de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) özellikle özel nitelikli kişisel verileriniz, konaklamanız/ziyaretiniz kapsamında Ortaköy Aparts tarafından yürütülen konaklama faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, reklam ve tanıtımların yapılması, etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen işleme şartları ve 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde veya açık rızanızın gerektiği hallerde açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir.

b. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına, Ortaköy Aparts’ın işbirliği içerisinde olduğu yurtiçi/yurtdışı şirketlere, grup şirketlerine, Ortaköy Aparts’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve Ortaköy Aparts tarafından sunulan ürünlerden ve hizmetlerden faydalanmanız için Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde ve GDPR’da belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilecektir.

c. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, konaklamanız / ziyaretiniz esnasında Ortaköy Aparts tarafından fiziki ve elektronik yöntemler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen işleme şartlarına ve 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlara veya açık rızanıza dayalı olarak veri tabanında toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, bu metnin a) ve b) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

d. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıdaki sağlanan haklarınıza yönelik başvurularınızı bu linke tıklayarak ulaşabileceğiniz formu doldurarak Ortaköy Aparts’a iletebilirsiniz. Talebinizin Ortaköy Aparts’a ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

ACCEPT READ MORE